Σχολικοί Συντονιστές/Συντονίστριες (School Coordinators)

Ορισμός Σχολικών Συντονιστών/Συντονιστριών (appointment of school coordinator) (μέχρι την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020/until Friday, December 18th 2020)

Υποβολή Κατάλογου Τμημάτων Δ' τάξης (upload class list) (μέχρι την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021/until Monday, January 25th 2021)

Υποβολή Καταλόγων Μαθητών/Μαθητριών Δ'  τάξης-έναν για κάθε τμήμα του σχολείου σας (μέχρι την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021/until Monday, February 1st 2021)

Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της αξιολόγησης (exclusion of test dates) (μέχρι την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021/until Monday, February 1st 2021)

Υλικό για Σχολικούς Συντονιστές/Συντονίστριες (Material for School Coordinators)