Οικοσελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διεθνής έρευνα Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) διεξάγεται από τον Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA). H έρευνα παρέχει διεθνή συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις δεξιότητες κατανόησης κειμένων και τις στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην ανάγνωση κειμένων των μαθητών και μαθητριών Δ’ τάξης Δημοτικού.

Εκτός από την επίδοση των μαθητών και μαθητριών, για την αξιολόγηση συλλέγονται επιπρόσθετα γενικές πληροφορίες, που αφορούν:

(α) στις εθνικές πολιτικές για την προσέγγιση του γραμματισμού στην κατανόηση κειμένου στο αναλυτικό πρόγραμμα

(β) στον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος

(γ) στην επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη μάθηση των μαθητών/τριών

(δ) στο σχολικό περιβάλλον και τους παρεχόμενους πόρους

(ε) στον τρόπο διδασκαλίας

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ PIRLS

Η PIRLS προσφέρει πληροφόρηση στις συμμετέχουσες χώρες για τη λήψη επιστημονικά έγκυρων αποφάσεων, με στόχο τη βελτίωση του γραμματισμού στην κατανόηση κειμένου μέσω της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για:

(α) αποτίμηση των επιδόσεων των εθνικών συστημάτων συγκριτικά με το διεθνές πλαίσιο

(β) έλεγχο των αποτελεσμάτων νέων εκπαιδευτικών πολιτικών ή μεταρρυθμίσεων

(γ) εντοπισμό αδυναμιών με στόχο τη μεταρρύθμιση

(δ) βελτίωση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας μέσω ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας

(ε) διενέργεια συναφών ερευνών (π.χ. έρευνα και σε άλλες τάξεις)

(στ) συλλογή δεδομένων μέσω των ερωτηματολογίων για το περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου σε σχέση με τον γραμματισμό στην κατανόηση κειμένου.

Η PIRLS διεξήχθη για πρώτη φορά το 2001 και από τότε διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια. Στον προηγούμενο κύκλο της PIRLS το 2016 συμμετείχαν συνολικά 61 χώρες. Το 2021 η PIRLS θα διεξαχθεί για πέμπτη φορά. Η Κύπρος έχει συμμετάσχει μόνο μία φορά στην PIRLS τo 2001, ενώ το 2021 θα είναι η δεύτερη συμμετοχή της.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα PIRLS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://timssandpirls.bc.edu/index.html.

Τελευταία Νέα